Sposoby oceny ryzyka zawodowego

analiza ryzyka

Ryzyko zawodowe, występujące na danym stanowisku pracy, określa prawdopodobieństwo, z jakim pracownik może zostać poszkodowany w trakcie wykonywania obowiązków, związanych ze swoją profesją. Określa ono także źródła zagrożeń, mogących pojawić się podczas wykonywanych czynności. Jego ocena jest zatem niezwykle istotna. Sprawdź, w jaki sposób się ją przeprowadza. Na jakie grupy można podzielić metody oceny ryzyka zawodowego? 

Czym charakteryzują się indukcyjne metody oceny ryzyka zawodowego?

Jednym ze sposobów oceny ryzyka zawodowego jest wykorzystanie metod indukcyjnych, polegających na obserwacji, a następnie przeprowadzeniu ewentualnych eksperymentów. Kolejny etap to sformułowanie odpowiednich wniosków lub hipotez. A zatem wnioski wynikać będą z przesłanek, które są ich szczególnymi przypadkami. Przykładami metod indukcyjnych są analiza bezpieczeństwa pracy czy metoda drzewa zdarzeń.

Jak stosować dedukcyjne metody oceny ryzyka zawodowego?

Kolejnym sposobem oceny ryzyka zawodowego jest zastosowanie metody dedukcyjnej. Dokonuje się jej, bazując na zasadach logiki, wedle której każde następne twierdzenie wynika z poprzedniego.

Jakie metody jakościowego sposobu oceny ryzyka zawodowego można wyróżnić?

Nasza firma oferuje Państwu przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego metodą najbardziej popularną i dającą najbardziej zadowalające rezultaty, czyli jakościową. Wśród metod jakościowych wyróżnić można trzy grupy:

  • matrycową,
  • wskaźnikową,
  • grafy ryzyka.

Stosując metodę matrycową ryzyku zawodowemu przypisuje się umowną wielkość, wskazującą na jego wartość. Wartościom skali ryzyka odpowiadać będą skale mogących wystąpić niepożądanych skutków zagrożenia oraz prawdopodobieństwa. Przypisuje się im wartości wag liczbowych, charakteryzujących skutki zagrożenia, ryzyko i prawdopodobieństwo. Skale te mają od dwóch do siedmiu stopni.  Metody wskaźnikowe z kolei wartościują ryzyko, obliczając wartość wskaźnika, będącego iloczynem takich parametrów jak ekspozycja na zagrożenie, możliwość ochrony przed zagrożeniami, czy też liczba osób narażonych. W metodach opierających się na grafach natomiast brane są pod uwagę dodatkowe parametry, takie jak ekspozycja i możliwość zastosowania ochrony przed zagrożeniem.

Jak oceniać zawodowe ryzyko sposobem ilościowym?

Na końcu wymienić warto ilościowy sposób oceny ryzyka zawodowego. Pamiętaj, że badanie takie może być przeprowadzone tylko wówczas, gdy masz do dyspozycji odpowiednią liczbę danych statystycznych, na temat ilości i rodzajów zaistniałych wypadków przy pracy, zdarzeń niebezpiecznych i chorób zawodowych. Ważne, aby dysponować także danymi odnośnie czasu narażenia na czynniki środowiska pracy oraz danymi na temat liczby zatrudnionych osób.