Jak dokonuje się oceny ryzyka zawodowego?

zawody

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu określenie prawdopodobieństwa poszkodowania pracownika na określonym stanowisku pracy w trakcie wykonywania jego obowiązków zawodowych. Wskazuje ona również źródła zagrożeń, które występują na danym stanowisku pracy. Oceny ryzyka zawodowego dokonać można metodą:

  • indukcyjną,
  • dedukcyjną,
  • ilościową,
  • jakościową matrycową,
  • jakościową wskaźnikową,
  • jakościową, tworząc grafy ryzyka.

Sprawdź, na czym polega każda z nich.

Indukcyjne i dedukcyjne metody oceny ryzyka zawodowego, czyli jakie?

Indukcyjna ocena ryzyka zawodowego polega na obserwowaniu pracy na danym stanowisku, a następnie przeprowadzeniu określonych eksperymentów. Na ich podstawie następnie formułowane są wnioski i hipotezy, dotyczące oceny ryzyka zawodowego. W zakres indukcyjnej oceny ryzyka zawodowego wchodzi na przykład analiza bezpieczeństwa pracy oraz tworzenie drzewa zdarzeń. Metoda dedukcyjna natomiast zakłada wykorzystanie podczas oceny ryzyka zawodowego zasad logiki. Zgodnie z nimi każde następne twierdzenie wynika z poprzedniego.

Na czym polegają jakościowe sposoby oceny ryzyka zawodowego?

Najczęściej wykorzystywaną i dającą najbardziej zadowalające rezultaty jest jakościowa ocena ryzyka zawodowego. W jej obrębie wyróżnia się metodę matrycową, wskaźnikową oraz wykorzystującą grafy ryzyka. W metodzie matrycowej ryzyku zawodowemu przypisuje się umowną wielkość, określającą jego wartość. Wartościom na siedmiostopniowej skali ryzyka odpowiadają określone skutki zagrożenia oraz prawdopodobieństwa.

Stosując wskaźnikowe metody oceny ryzyka zawodowego z kolei oblicza się wartość wskaźnika na podstawie ekspozycji na zagrożenie, możliwości ochrony przed zagrożeniami oraz liczby osób narażonych. W metodach oceny ryzyka zawodowego, opierających się na grafach bierze się również możliwość zastosowania ochrony przed zagrożeniem.

Jak oceniać zawodowe ryzyko sposobem ilościowym?

Stosunkowo najrzadziej stosowaną metodą obliczania ryzyka zawodowego jest sposób ilościowy, wymaga on bowiem uwzględnienia odpowiedniej liczby danych statystycznych, dotyczących ilości i rodzajów zaistniałych wypadków przy pracy, zdarzeń niebezpiecznych i chorób zawodowych. W obliczeniach uwzględnia się również czas narażenia na czynniki środowiska pracy oraz liczbę zatrudnionych osób.

Nasza firma podejmie się oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie, stosując najbardziej adekwatną metodę do realiów przedsiębiorstwa oraz stworzonych w nim stanowisk pracy.