Jak często należy wykonywać szkolenia BHP w biurach?

szkolenie

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracy swoim pracownikom. Ochrona zdrowia i życia powinna obywać się poprzez zapewnienie im ergonomicznych i higienicznych warunków pracy. Podstawę do tego stanowią pracownicze szkolenia BHP. Jak często należy je wykonywać w biurach?

Organizacja szkoleń BHP – kto jest za to odpowiedzialny?

Za organizację szkolenia BHP odpowiada pracodawca. Nie musi on jednak zajmować się tym osobiście – na jego zlecenie mogą przeprowadzić je specjaliści spoza zakładu pracy, posiadający odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone wymaganymi certyfikatami lub osoby pełniące zadania służby BHP w zakładzie pracy.

Szkolenia BHP powinny być organizowane dwutorowo: jako wstępne, przeprowadzane przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy, oraz jako okresowe, powtarzane systematycznie według wytycznych wyznaczanych przez prawo.

Przeprowadzanie szkoleń BHP

Szkolenia BHP powinny być przeprowadzane systematycznie w czasie trwania stosunku pracy. Mają one bowiem na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak niezbędnych do zachowania zdrowia i życia pracowników. Ich częstotliwość uzależniona jest od stanowiska, jakie zajmuje pracownik – od jego rodzaju i warunków pracy. Szkolenie okresowe służą również sprawdzeniu wiedzy z BHP w formie ustnej lub najczęściej pisemnej. Test wiedzy odróżnia szkolenie wstępne od szkolenia okresowego.

W 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 9 listopada 2018 roku, dotycząca powtarzalności szkolenia okresowego z BHP. Według nowych przepisów pracownicy administracyjno-biurowi powinni odbywać szkolenie BHP co 6 lat, jeśli rodzaj przeważającej aktywności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności o ustalonej wyższej grupie ryzyka niż trzecia kategoria. W takim przypadku pracownicy biurowi muszą przejść szkolenie BHP w formie kursu lub seminarium, trwającym nie krócej niż 360 minut, a potwierdzeniem ukończenia go jest zdany pisemnie test, przeprowadzany przez osobę prowadzącą szkolenie.