Badania środowiska pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek wytypować oraz zbadać poziom narażenia na czynniki uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy, w tym mutagenne oraz rakotwórcze. Wyniki badań pomogą również zaplanować działania w celu eliminacji lub ograniczenia narażenia. Niewykonanie badań środowiska pracy oprócz odpowiedzialności przed organami kontroli, może narazić pracodawcę na odpowiedzialność na drodze cywilnej pracowników, np. w przypadku chorób zawodowych lub innych. Chętnie opracujemy dla Państwa plan badań, przeprowadzimy badania środowiska pracy, założymy wymagane przepisami prawa rejestry oraz zgłosimy raporty do instytucji kontrolnych. Zapraszamy do poznania oferty szkoleń ppoż, szkoleń bhp i kurs na operatora wózków widłowych.

Zapraszamy do kontaktu!