Badania środowiska pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek wytypować oraz zbadać poziom narażenia na czynniki uciążliwe i szkodliwe w środowisku pracy, w tym mutagenne oraz rakotwórcze. Wyniki badań pomogą również zaplanować działania w celu eliminacji lub ograniczenia narażenia. Niewykonanie badań środowiska pracy oprócz odpowiedzialności przed organami kontroli, może narazić pracodawcę na odpowiedzialność na drodze cywilnej pracowników, np. w przypadku chorób zawodowych lub innych. Chętnie opracujemy dla Państwa plan badań, przeprowadzimy badania środowiska pracy, założymy wymagane przepisami prawa rejestry oraz zgłosimy raporty do instytucji kontrolnych.

Zapraszamy do kontaktu!